Obchodné podmienky

 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.modely-auticok.sk

Zákazník svojou záväznou objednávkou potvrdzuje, že akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

1. OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar výhradne elektronickou formou prostredníctvom nákupného systému vytvoreného na stránke www.modely–auticok.sk Objednávka bude predávajúcim akceptovaná a následne plnená v prípade, že kupujúci pravdivo vyplní všetky povinné údaje objednávkového formulára, ako napríklad:

• druh, množstvo a cenu tovaru

• meno a priezvisko kupujúceho

• ak je kupujúcim právnická osoba treba uviesť: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH

• fakturačnú adresu

• adresu dodania tovaru

• telefonický a e-mailový kontakt

  POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

  ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť, a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

2. KÚPNA ZMLUVA

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, prípadne iné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v nepoškodenom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru.

K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.

V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdene objednávky, najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby kedy bol tovar objednaný /jedná sa predovšetkým o tovar – modely na pred objednávku/, došlo k výraznej zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3. ZMLUVNÉ STRANY

   PREDÁVAJÚCI:

Miroslav Bachratý MIRBACH, Fraňa Kráľa 16, 81105 Bratislava

   KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak, ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

4. CENA ZA TOVAR A JEHO ÚHRADA

Ceny uvedené na internetových stránkach  www.modely-auticok.sk  platia pre nákup produktov prostred- níctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

K cene za tovar bude pripočítaná cena za balné a doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia. Prepravné Slovenskou poštou je účtované podľa cenníka Slovenskej pošty – viac na :

http://cennik.posta.sk/

kde sa dá orientačne určiť prepravná cena zásielky /aj do cudziny /.

   PLATBA ZA TOVAR

Tovar je možné uhradiť:

• Dobierkou – zásielka bude odoslaná štandardne Slovenskou poštou,   pri jej doručení objednávateľ uhradí tovar v hotovosti

• Vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho vo

   VUB Bratislava - mesto,  číslo účtu: 

   22049032/0200

   IBAN : SK80 0200 0000 0000 22049032

   SWIFT : SUBASKBX

   E-mailom Vám bude zaslaná faktúra, kde budú všetky náležitosti potrebné na prevod.

• Iné spôsoby platby závisia na dohode predávajúceho a kupujúceho pri potvrdení objednávky.

5. DODACIA LEHOTA

Lehota odoslania zásielky je 2 -3 dni od potvrdenia objednávky, ak sa jedná a tovar na sklade, prípadne ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. Ak nie je tovar na sklade, treba ho objednať priamo u výrobcu alebo dodávateľa, treba sa riadiť dodacou lehotou udanou pod jednotlivým tovarom.

6. DOPRAVA TOVARU

Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.modely-auticok.sk sú vykonávané v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. vo forme balíka alebo listu, po dohode iným spôsobom.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

Tovar je primerane zabalený a zabezpečený.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu pošty. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu, zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu podľa zákona prepravca.

Je dôležité, aby ste si stav tovaru skontrolovali ihneď v dobe prevzatia tovaru od dopravcu a vylúčili tak akékoľvek viditeľné mechanické poškodenie vzniknuté neodbornou prepravou. Poškodenia - výhrady ku stavu tovaru poznačte ihneď do prepravného listu, alebo prevzatie odmietnite. Vyvarujte sa zanedbaniu tejto povinnosti. Riadne a včas nenahlásené mechanické poškodenie, nemusí byť ako reklamácia akceptované.

   NEDORUČENÉ ZÁSIELKY

- Ak sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (prepravná spoločnosť adresáta nenašla, nevyrozumela ho o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, ...) zákazníka vyrozumieme telefonicky alebo e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako máme postupovať ďalej. Ak nás zákazník požiada o opätovné zaslanie, k celkovej cene doúčtujeme dodatočné prepravné náklady.

7. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok, plné znenie je uvedené v reklamačnom poriadku.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY- FYZICKÉ OSOBY

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, v pôvodnom obale - nerozbalený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo odčítať z celkovej sumy ktorú bude poukazovať na účet kupujúceho náhradu škody, ktorá mu vznikla za dopravu tovaru ku kupujúcemu a to

podľa skutočne faktúrovanej výšky prepravného a balného,

 u zásielok kde nebolo fakturované prepravné a balné, paušálny poplatok vo výške 8,0 €.

- za predpokladu, že dodal kupujúcemu tovar v zmysle objednávky.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dodaciu adresu, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Dodávateľ sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo e-mailom. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu predávajúcemu, alebo jednoducho po prihlásení sa do zákazníckeho účtu. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

• Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

• Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

• Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo chyby vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

• Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

• Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

V Bratislave 15.8.2013

Miroslav Bachratý MIRBACH

Fraňa Kráľa 16

81105 Bratislava

Registrácia predávajúceho :

Obvodný úrad v Bratislave, odbor živnostenského podnikania, Staromestská 6, 81440 Bratislava

Živnostenský register č.101-3060  z 12.12.2006

IČO: 11633409

Obsah a dizajn celej stránky www.modely-auticok.sk je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďaľšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 20.1.2013 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.