Reklamačný poriadok

 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu [modely autíčok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

pre internetový obchod    www.modely –auticok.sk 

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  

Úvodné ustanovenia.

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode  www.modely-auticok.sk ,   je

Miroslav Bachratý MIRBACH                                                                                                                                Fraňa Kráľa 16, 81105 Bratislava ,  SLOVENSKO

Registrácia predávajúceho :

Obvodný úrad v Bratislave, odbor živnostenského podnikania                                             Staromestská 6, 81440  Bratislava  , SLOVENSKO                                                                         Živnostenský register č.101-3060  z 12.12.2006 , IČO: 11633409

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode,  je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru , produktu/produktov alebo služby/služieb.

3. Tento Reklamačný poriadok /ďalej len RP/ upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto RP sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií.

Tento RP je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, ktorých plné znenie je uvedené na stránke prevádzkovateľa obchodu.

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou.

2. Reklamácia musí obsahovať :
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefonický alebo mailový kontakt),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom       • doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru

 3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa, musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do podateľne v sídle prevádzkovateľa
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie reklamácie   
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa.
 

Záruka za dodávku.

7.  Záruka sa nevzťahuje na:                                                                                                                               a) vady vzniknuté prepravou tovaru z viny prepravcu                                                                                      b) nesprávnym použitím výrobku                                                                                                                          c) nesprávnym skladovaním

8. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady a kompletnosť dodávky.

 

Ostatné právne vzťahy.

9. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
 

10. Prevádzkovateľ je oprávnený tento RP z dôvodu zmien právnych predpisov a  podnikateľ-ského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 15.8.2013 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

V Bratislave 15.8.2013

Miroslav Bachratý